Zdjęcie Pawła Szmurło

Adwokat Paweł Szmurło świadczy usługi prawnicze w zakresie:

 • reprezentacji przed sądami,
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej,
 • sporządzania pism i umów prawnych, w tym handlowych o charakterze międzynarodowym,
 • reprezentowania w negocjacjach, w tym w języku angielskim,
 • bieżącej obsługi prawnej spółek i przedsiębiorców jednoosobowych.

DOŚWIADCZENIE

Adwokat Paweł Szmurło ukończył w roku 2010 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, najstarszym wydziale prawa w Polsce, posiadającym status jednego z wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w kraju i w Europie. Podczas studiów ukończył kurs Szkoły Prawa Amerykańskiego, prowadzony przez profesorów Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie. Uczestniczył również w programie wymiany studenckiej ERASMUS na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ankary w Turcji, gdzie koncentrował się na zgłębianiu wiedzy o prawie anglosaskim oraz, na podstawowym poziomie, tureckim.

Studia prawnicze ukończył składając u prof. dr. hab. Tadeusza Wosia, kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego, pracę magisterską pt. "Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy", obejmującą kompleksowe omówienie m.in. zasad szeroko rozumianego zarządu lokalami socjalnymi przez gminę.

Aplikację adwokacką odbył w Krakowie, pracując w renomowanej kancelarii prawniczej średniej wielkości. Po zdaniu egzaminu adwokackiego przez rok świadczył usługi prawnicze w ramach tej samej kancelarii. Od połowy roku 2016 jego siedzibą zawodową jest miasto Bytów.

PRAKTYKA

Zajmuje się sporami sądowymi, zarówno w zakresie reprezentacji przed sądem, jak i przygotowywaniem pism procesowych. W ramach swojej praktyki sporządza również wszelkie umowy, w tym międzynarodowe umowy handlowe oraz reprezentuje Klienta w trakcie wszelkiego rodzaju negocjacji, w tym z przedsiębiorcami zagranicznymi.
Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym angielskim. W ramach dotychczasowej praktyki zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców zagranicznych - przede wszystkim z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii oraz Republiki Federalnej Niemiec. Przy różnych sprawach miał również kontakt z prawem Cypru, Litwy, Szwajcarii, Szwecji, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Chin, Włoch oraz USA. Zakres prowadzonych przez niego spraw obejmował przede wszystkim szeroko rozumiane prawo korporacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju sporów pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego. Posiada liczne doświadczenia związane z zakładaniem, łączeniem, przejmowaniem, przekształcaniem spółek oraz ich likwidacją.
Obszar jego praktyki obejmował również prawo upadłościowe – działał jako kompleksowy doradca licencjonowanego syndyka, zarówno w upadłościach przedsiębiorcy jednoosobowego, jak i spółek o zasięgu ogólnopolskim.

CHARAKTER PROWADZONYCH SPRAW

Ikona
PRAWO CYWILNE:
 • sprawy o zapłatę, od wezwania do zapłaty po zakończenie postępowania egzekucyjnego;
 • sprawy dot. nieruchomości, w tym zarządu, m.in. sprzedaż nieruchomości, sprawy dot. najmu lokali, eksmisje najemców;
 • sprawy wieczystoksięgowe;
 • sprawy spadkowe,
 • tzw. skargi pauliańskie, tj. ubezskutecznianie czynności prawnych dłużnika prowadzących do pokrzywdzenia jego wierzycieli;
 • sprawy o odszkodowanie za uszczerbek na ciele oraz zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego;
 • sprawy o ustalenie stosunku prawnego;
 • sprawy o bezskuteczność i nieważność czynności prawnych, w tym z powodu pozorności, błędu, podstępu oraz groźby;
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego;
 • sprawy dot. niedozwolonych klauzul umownych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ikona
PRAWO GOSPODARCZE:
 • wszelkie postępowania rejestrowe, w szczególności sprawy składania rocznych sprawozdań finansowych;
 • opiniowanie i sporządzanie uchwał organów osób prawnych, zmiana umów oraz statutów osób prawnych;
 • sprawy o przymuszenie wykonania obowiązków względem Krajowego Rejestru Sądowego, w tym uchylanie orzeczonej kary grzywny;
 • sprawy o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń wspólników osób prawnych;
 • sprawy o rozwiązanie spółki;
 • sprawy dot. nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami.
Ikona
PRAWO RODZINNE:
 • sprawy o rozwód;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Ikona
PRAWO PRACY:
 • obsługa agencji zatrudnienia;
 • sprawy o rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
 • sprawy o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy.
Ikona
PRAWO ADMINISTRACYJNE:
 • sprawy o nadanie obywatelstwa;
 • uchylanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji podatkowych;
 • sprawy o zasiłki celowe.
Ikona
PRAWO KARNE:
 • obrona w postępowaniu karnym dot. różnych rzekomych przestępstw (przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu),
 • działanie jako pełnomocnik pokrzywdzonych przestępstwem;
 • sprawy o tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze (poręczenia, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju).
Ikona
INNE:
 • wszelkie negocjacje biznesowe, w tym prowadzone w języku angielskim;
 • prowadzenie oraz protokołowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników (tzw. "walnych");
 • audyty prawne.

REFERENCJE

Dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego
Referencje od wykładowcy Uniwersytetu Ankary - EN
Rekomendacja do odbycia aplikacji adwokackiej
Zaświadczenie o złożeniu ślubowania adwokackiego

PRYWATNIE

Prywatnie jest miłośnikiem gór, szczególnie Beskidów oraz Gorców, w roku 2015 zdobył Górską Odznakę Turystyczną PTTK stopnia brązowego.
Jego pasją jest również fotografia, prowadzi fotolog na Facebook'u pn. "Złodziej Światła". Co jakiś czas organizuje wystawy fotografii na terenie Bytowa.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Szmurło
Kom: +48 691 589 472
kancelaria@adwokatszmurlo.pl
Skype: adwokat.szmurlo
ul. Kard. Josyfa Slipyja 1, 77-100 Bytów
NIP: 842-172-10-43