OGÓLNE WARUNKI USŁUG

OGÓLNY REGULAMIN FINANSOWY

1. [Premia za sukces]
a. W każdej sprawie zleconej adwokatowi Pawłowi Szmurło przysługuje premia za sukces w wysokości 2% wartości sukcesu. Premia ta obowiązuje nawet, gdy nie była ona przewidziana w ustaleniach Klienta z Adwokatem.


REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO, adwokat Paweł Szmurło, prowadzący działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Paweł Szmurło, NIP 842-172-10-43 (dalej jako: Adwokat) informuje niniejszym, iż stosuje on następujące zasady ochrony przetwarzania danych osobowych:

1. [Administrator]
Adwokat jest administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem jego działalności gospodarczej. Dane kontaktowe Adwokata są takie jak powszechnie dostępne powszechnie dostępnie dla nieograniczonego kręgu osób na witrynie internetowej www.adwokatszmurlo.pl oraz oficjalnych rejestrach handlowych.

2. [Podstawa przetwarzania danych osobowych, utrwalanie wizerunku]
Adwokat przetwarza dane osobowe na różnych podstawach. Bez danych osobowych nie jest możliwe wywiązanie się ze zobowiązań umownych kontrahentów Adwokata, przykładowo w zakresie wymogu podawania tych danych sądowi w piśmie procesowym. Podstawej identifykacji kontrahenta Adwokata wymagają ponadto przepisy prawa, np. prawa ubezpieczeń społecznych oraz w ogóle należyta staranność i zdrowy rozsądek.

Najczęstszą podstawą przetwarzania danych przez Adwokata jest wyrażenie przez Klienta - osobę fizyczną woli zawarcia umowy z Adwokatem.

Adwokat pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

3. [Okres przechowywania danych osobowych]
Dane osobowe pozykane na podstawie zgody osoby fizycznej są co do zasady przechowywane nie dużej niż do czasu wycofania zgody, o ile nie będzie sprzeciwiał się temu prawnie uzasadniony lub chroniony interes Adwokata.

Dane osobowe uzyskane w związku z realizacją zobowiązań Adwokata będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od dnia, w którym zobowiązania Klienta z umowy z Adwokatem miały zostać wykonane. Okres ten wynika z terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń zasądzonych wyrokiem sądu oraz przedawnienia zobowiązań z deliktów.

Ponadto, Adwokat zobowiązany jest przechowywać dokumentację rachunkową przez okres 5 lat. W tej dokumentacji znajdują się dane osobowe kontrahentów Adwokata jako wymagane przepisami polskiego prawa. Te dane osobowe mogą być niszczone po upływie 5 lat.

Proszę mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych nie stanowi w ogóle przedmiotu działalności Adwokata, niektóre czynności z nimi związane nie mogą być wykonywane natychmiast, a nawet niezwłocznie. Powyższe terminy mogą więc zostać wydłużone o okres 1 roku, przykładowo w celu zorganizowania procesu niszczenia dokumentacji z całej dekady działalności.

Adwokat może wydłużyć okres przechowywania danych osobowych, jeżeli wymagać tego będzie jego uzasadniony i prawnie chroniony interes - przykładowo w sytuacji, gdy toczy się sprawa sądowa, w której nośniki zawierające dane osobowe mogą stanowić dowód.

4. [Prawa z RODO]
Osobie fizycznej, której dane osobowe Adwokat przetwarza przysługuje prawo do żądania od Adwokata dostępu do tych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Euroropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz prawo do żadania ich usunięcia, o ile nie sprzeciwia się temu uzasadniony i prawnie chroniony interes Adwokata.

Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Adwokata przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie jest wiążące w razie istnienia prawnie uzasadnionego lub chronionego interesu Adwokata.

Osobie, której dane osobowe Adwokat przetwarza przysługuje prawo do wniesienia skargi do publicznego organu nadzorczego czuwającego nad przetwarzaniem danych osobowych w sposób prawem przewidziany.

Adwokat Paweł Szmurło

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Szmurło
Kom: +48 691 589 472
kancelaria@adwokatszmurlo.pl
Skype: adwokat.szmurlo
ul. Kard. Josyfa Slipyja 1, 77-100 Bytów
NIP: 842-172-10-43